top of page

Vượt qua thách thức khi được bổ nhiệm lên vị trí mới

Price

$350

Duration

1 tháng - 3 tháng - 6 tháng - 12 tháng

Enroll

About the Course

Chương trình giúp bạn sáng tỏ với bản thân, khám phá ra những điểm mù và niềm tin giới hạn để từ đó sáng tỏ mục tiêu và cam kết với các kế hoạch đề ra.

Your Instructor

bottom of page